Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
wtorek, 23 kwiecień 2024 10:12

Hala garażowa

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż w Polsce obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, które dotyczy warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Według przepisów - za garaż rozumie się obiekt budowlany samodzielny lub stanowiący część innego obiektu, który służy do przechowywania i bieżącej  obsługi samochodów osobowych.

Obowiązują także przepisy ustawy o własności lokali stanowiące, że miejsce postojowe w wielostanowiskowej hali garażowej może być użytkowane wyłącznie zgodnie jego przeznaczeniem, tj. w celu parkowania pojazdów. Inne wykorzystywanie miejsc postojowych jest niezgodne z obecnie obowiązującymi przepisami.

Obowiązują również przepisy przeciwpożarowe Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku. Określają one, że w garażach  nie wolno trzymać rzeczy poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi,  nie można składować materiałów palnych;

Wobec powyższego,

wzywamy Państwa
do natychmiastowego usunięcia wszystkich łatwopalnych przedmiotów składowanych w obrębie miejsca postojowego znajdującego się w hali garażowej budynku
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2024 roku

Po tym terminie rozpoczniemy sprzątanie hal garażowych  z zalegających tam śmieci oraz przedmiotów palnych. W przypadku nie zabrania przedmiotów z Państwa miejsc, zostaną one usunięte na koszt Właściciela. Sprzątanie rozpocznie się od 8 maja 2024 roku.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na brak w garażu instalacji do wykrywania mieszaniny gazów LPG sprzężonej z wentylacją, nie powinno się parkować pojazdów zasilanych tą mieszaniną. Obiekt był projektowany dla samochodów spalinowych nie zasilanych paliwem gazowym.

A także, w celu umożliwienia parkowania pojazdom z elektrycznym napędem alternatywnym garaż powinien spełniać wymagania aktualnych przepisów.

Obecnie przedmiotowy garaż nie spełnia wymagań dla parkowania pojazdów z elektrycznym napędem alternatywnym i takich aut także nie należy parkować w naszych halach garażowych.