Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

dot. remontu pokrycia dachu budynku usytuowanego przy ul. Znanieckiego 4D w Warszawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się remont pokrycia dachu budynku usytuowanego przy ul. Znanieckiego 4D w Warszawie. Zakres prac obejmuje m.in.: zabezpieczenie terenu objętego pracami, oczyszczenie powierzchni dachu z niezwiązanych z nią elementów, wykonanie obróbek wszystkich pionowych elementów przechodzących przez połać dachu lub do niej przylegające (kominki wentylacyjne, attyki, ściany, świetliki dachowe, itp.), wykonanie remontu murowanych kominków wentylacyjnych, wykonanie naprawy uszkodzonych 
i skorodowanych czapek betonowych na kominkach i wykonanie izolacji tych czapek i kominków, wykonanie izolacji kominków wentylacyjnych, instalacja kominków wentylacyjnych, tynkowanie kominków oraz innych, nieotynkowanych elementów, malowanie ścian kominków oraz pozostałych, przylegających do połaci dachu, przegląd obróbek blacharskich, ich naprawa oraz pokrycie preparatem zabezpieczającym przed korozją, miejscowe wyrównanie powierzchni dachu za pomocą zaprawy cementowej, wykonanie remontu powłoki dachu, wykonanie warstwy osłonowej nowego pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich, posprzątanie terenu objętego remontem. Planowany termin zakończenia prac to 31 maja 2021 r.

Bardzo prosimy o usunięcie wszelkich przedmiotów znajdujących się na balkonach celem ich zabezpieczenia oraz umożliwienia przeprowadzenia w/w remontu.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857
Wykonawcą prac jest firma COVER POLSKA.

Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Nowa Ulga

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI W/W USŁUG BĘDĄ WYPOSAŻONE W KOSZULKI Z LOGO FIRMY, IMIENNE IDENTYFIKATORY, A TAKŻE MASECZKI OCHRONNE I PŁYNY DO DEZYNFEKCJI. PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ORAZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, POPRZEZ OSŁONĘ UST I NOSA.


Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pani Katarzyna Niewiadomska, tel. 500-525-467.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Spółdzielni, Panią Moniką Głuch, tel. 501-235-814.

 

Osiedle Budynek Data Godzina

Nowa Ulga

Znanieckiego 4 21.09.2020 (poniedziałek) 18:00 - 20:30
Znanieckiego 4A 21.09.2020 (poniedziałek) 18:00 - 20:30
Znanieckiego 4BC 21.09.2020 (poniedziałek) 18:00 - 20:30
Znanieckiego 4D 21.09.2020 (poniedziałek) 18:00 - 20:30

Odbiór odpadów wielkogabarytowych!

Szanowni Państwo,

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości Al. Stanów Zjednoczonych 34 będzie się odbywał, zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej m.st. Warszawy, w nastepujacych terminach:

- 22 maja 2020 roku  - 22 czerwca 2020 roku - 17 lipca 2020 roku

PROSIMY O WYSTAWIANIE ZBĘDNYCH PRZEDMIOTÓW W USTALONE MIEJSCE DO SKŁADOWANIA NA 2 DNI PRZED USTALONYM TERMINEM ODBIORU.

Powyższe pozwoli na zachowanie porządku i estetyki na Osiedlu.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, przez odpady wielkogabarytowe rozumiane są m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.

UWAGA!
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych (gruz budowlany), wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych, ziemi.

Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny - który nie zalicza się do odpadów wielkogabarytowych można przekazać do PSZOK-ów lub oddać w czasie zbiórek, które mają miejsce w każdej dzielnicy Warszawy. Duży zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny tzw. elektroodpady, może zostać odebrany także bezpłatnie z domu. Harmonogramy oraz wykaz punktów zbiórek znajdują się na stronie www.czysta.urn.warszawa.pl.

Odwołanie spotkania

Uwaga! Spotkanie zaplanowane na dzień 11 marca nie odbędzie się!

Szanowni Państwo,

Wobec postępującego zagrożenia koronawirusem oraz mając na względzie

Źródło: Puls Medycyny

Uważnie śledzimy doniesienia z całego świata o rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa, który dotarł do Europy. Ponawiam apel o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny, a także taką organizację życia społecznego, by redukować możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Wszyscy powinniśmy dążyć do minimalizacji ryzyka zakażeń. To zadanie indywidualne dla każdego z nas - podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja w przesłanym do mediów komunikacie. - To też zadanie dla kierujących placówkami ochrony zdrowia, opiekuńczymi, edukacyjnymi, zakładami pracy, by tak organizować funkcjonowanie podległych im instytucji i organizacji, by chronić zdrowie i życie ludzi. 

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” podjął decyzję o odwołaniu spotkań z mieszkańcami Osiedli. Jeśli sytuacja pozwoli odbylibyśmy te spotkania w maju. Tym samym spotkanie zaplanowane na dzień 11 marca 2020 roku nie odbędzie się.

Wszystkie informacje, które poruszane byłyby podczas spotkania zostaną przekazane w najbliższych  dniach w Informatorze Osiedlowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zgłoszeń, zachęcam do osobistego kontaktu.

ZAPROSZENIE

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” wraz z przedstawicielem Rady Nadzorczej zapraszają właścicieli lokali nieruchomości osiedla „Nowa Ulga” i „Nowa Ulga BIS” na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 11 marca 2020 r. (środa) o godz. 18°°
w Klubie Osiedlowym Wilga-Iskra ul. Znanieckiego 5

Przedmiot spotkania - bieżące sprawy Osiedla Nowa Ulga i Nowa Ulga BIS.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Nowa Ulga

 

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Budynek Data przeglądu Godzina
Znanieckiego 4 27.08.2019 r. (wtorek) 12:00 - 21:00
Znanieckiego 4A 27.08.2019 r. (wtorek) 12:00 - 21:00
Znanieckiego 4BC 27.08.2019 r. (wtorek) 12:00 - 21:00
Znanieckiego 4D 27.08.2019 r. (wtorek) 12:00 - 21:00

Zawiadomienie

Na podstawie § 103 ust. 7 i 8 STATUTU MSM „Nowy Dom 82”

Zarząd MSM „Nowy Dom 82”
z w o ł u j e

w dniu 22.05.2019 roku o godz. 18:00
w Klubie Osiedlowym - Osiedlowe Centrum Plastyki "Wilga"
przy ul. Znanieckiego 5

 
Z E B R A N I E
dla Członków Osiedla „Nowa Ulga”
w celu wyłonienia kandydatów
do Rady Nadzorczej

 

U W A G A

Wybrani podczas Zebrania kandydaci wezmą udział w wyborach do Rady Nadzorczej, które odbędą się podczas Walnego Zgromadzenia  MSM „Nowy Dom 82” w dniu 27 czerwca 2019 r.

Kto może zostać wybrany do
Rady Nadzorczej MSM „Nowy Dom 82”?

Rada Nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej jest jednym z jej najważniejszych organów, bo pełni funkcje kontrolne i nadzorcze nad jej działalnością. 
Ustawą o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 czerwca 2007 r. wprowadzono kadencyjność rad nadzorczych. Zapisano w niej, że nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, a także, że kadencja ta nie może trwać dłużej niż trzy lata.


Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni, którzy pełnią swoją funkcje społecznie - członek Rady Nadzorczej nie pobiera żadnego uposażenia czy to w formie diety czy zwrotu kosztów dojazdu.  

Każdy kandydat, który chce zostać członkiem Rady Nadzorczej:
- musi posiadać tytuł prawny do lokalu, który znajduje się w Zasobach Spółdzielni,
- nie może mieć zadłużenia wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych lub wkładu budowlanego,
- nie może być w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- nie może prowadzić działalności konkurencyjnej dla Spółdzielni,
- nie może być pracownikiem Spółdzielni.

Kandydat spełniający te kryteria bierze udział w wyborach, które odbywają się podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Termin Walnego Zgromadzenia został wyznaczony na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Jeśli na spotkaniu osiedlowym mieszkańcy danego Osiedla wytypują jednego kandydata, który miałby ich reprezentować w Radzie Nadzorczej, to wybór tej osoby podczas Walnego Zgromadzenia będzie oczywisty. Jeśli zaś z danego Osiedla będzie wytypowanych kilku kandydatów, to decyzję w sprawie reprezentanta podejmie Walne Zgromadzenie.

Zaproszenie dla mieszkańców

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zaprasza właścicieli lokali usytuowanych w osiedlu „Nowa Ulga”  na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 18°°  
w Klubie Osiedlowym Wilga-Iskra ul. Znanieckiego 5

Przedmiotem spotkania będzie omówienie sprawy przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz bieżące sprawy Osiedla.

Zapraszamy do  wzięcia udziału w spotkaniu. 

UWAGA! III TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 20.12.2018 r. (czwartek), w godzinach 19:00 – 21:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Nowa Ulga

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

UWAGA! II TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 12.12.2018 r. (środa), w godzinach 08:00 – 11:00 oraz 16:00 – 19:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Nowa Ulga

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Wyprowadzaj psa na smyczy!

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Wykroczeń, tj. Art.77 §1 „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany” poniżej przywołujemy treść §11 Regulaminu Porządku Domowego Obowiązującego Mieszkańców MSM „Nowy Dom 82”:

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Nowa Ulga

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

 • Budynek: Znanieckiego 4
 • Data: 26.11.2018 (poniedziałek)
 • Godzina: 12:00 - 14:00 oraz 19:00-20:00
 • Budynek: Znanieckiego 4A
 • Data: 26.11.2018 (poniedziałek)
 • Godzina: 12:00 - 14:00 oraz 19:00-20:00
 • Budynek: Znanieckiego 4BC
 • Data: 26.11.2018 (poniedziałek)
 • Godzina: 14:00 - 16:00 oraz 18:00-20:00
 • Budynek: Znanieckiego 4D
 • Data: 26.11.2018 (poniedziałek)
 • Godzina: 9:00 - 12:00 oraz 16:00-19:00

Dodatkowa kontrola lokali nieudostępnionych w wyznaczonych terminach możliwa będzie do przeprowadzenia w sobotę, 1 grudnia 2018 r., w godzinach 08:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Spółdzielni, wskazanym powyżej.

II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Nowa Ulga.

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Nowa Ulga.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie remontu ostatniego pionu balkonów

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że od dnia 15 maja 2018 r. (wtorek) rozpoczną się prace polegające na remoncie balkonów usytuowanych w budynku przy ul. Znanieckiego 4D.

Czytaj więcej...

Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że od dnia 20 września 2017 r. (środa) nastąpi włączenie dostawy ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej...

Remont chodnika na osiedlu Nowa Ulga Bis od strony Trasy Siekierkowskiej

Szanowni Państwo,
    
w dniu 24 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe chodnika od strony Trasy Siekierkowskiej na terenie osiedla Nowa Ulga Bis.

Czytaj więcej...

Przegląd gwarancyjny - piwnice Znanieckiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. (środa) o godzinie 10:00 w budynkach przy ul. Znanieckiego 4/4A oraz Znanieckiego 4bc, rozpocznie się przegląd gwarancyjny poprawności wykonania prac remontowych w piwnicach na Państwa osiedlu.

Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody.

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością wymiany zaworów podpionowych na poziomie instalacji wodnej w piwnicy w budynku przy ul. Znanieckiego 4d w dniu 13 marca 2017r. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody w godzinach  09:00 – 18.00.

Czytaj więcej...

Odbiór korespondencji dot. naliczenia opłat eksploatacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach:

21 stycznia 2017 r. tj. sobota od godz. 10:00

23 stycznia 2017 tj. poniedziałek od godz. 18:00

24 stycznia 2017 tj. wtorek od godz. 8:00

Czytaj więcej...

Wymiana odcinka pionu instalacji wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji

Szanowni Państwo,

W związku z awarią zachodzi konieczność wymiany odcinka pionu instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji w pomieszczeniu WC w lokalach mieszkalnych nr 45, 50 w budynku przy ul. Znanieckiego 4d.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Znanieckiego 4B,4C

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 15.12.2016r. (czwartek) w godzinach: 18:00 -20:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Znanieckiego 4D

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 16.12.2016r. (piątek) w godzinach: 17:00 -19:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 6 grudnia 2016 r. (wtorek) w budynku przy ul. Znanieckiego 4, 4A, 4B, 4C, 4D w godzinach 18:00 – 20:00. odbędzie się II termin obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia ww. przeglądów.

Czytaj więcej...

Wymiana wodomierzy

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 15.11.2016 r. (wtorek) w budynku przy ul. Znanieckiego 4/4A, w lokalach nr 2, 3, 5, 11, 20, 23, 50, 68 w godzinach 15:00 – 19:00 odbędzie się drugi termin wymiany wodomierzy.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - Znanieckiego 4, 4A, 4B, 4C, 4D

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 27 października 2016 r. (czwartek) w budynku przy ul. Znanieckiego 4, 4A, 4B, 4C, 4D w godzinach 17:00 – 20:00. odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych.

Czytaj więcej...

Wymiana wodomierzy - Znanieckiego 4, kl. I i II

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 17.10.2016 r. (poniedziałek) w budynku przy ul. Znanieckiego 4, na klatce I i II w godzinach 09:00 – 18:00 odbędzie się wymiana wodomierzy. Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie dostępu do wodomierzy (tj. zdjęcie ekranów, zabudów itp.).

Czytaj więcej...

Wymiana wodomierzy - Znanieckiego 4A kl. V i VI

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dniu 19.10.2016 r. (środa) w budynku przy ul. Znanieckiego 4A, na klatce V i VI w godzinach 09:00 – 18:00 odbędzie się wymiana wodomierzy. Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie dostępu do wodomierzy (tj. zdjęcie ekranów, zabudów itp.).

Czytaj więcej...

Wymiana wodomierzy - Znanieckiego 4A, kl. IV

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dniu 18.10.2016 r. (wtorek) w budynku przy ul. Znanieckiego 4A, na klatce IV w godzinach 09:00 – 18:00 odbędzie się wymiana wodomierzy. Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie dostępu do wodomierzy (tj. zdjęcie ekranów, zabudów itp.).

Czytaj więcej...

Wymiana wodomierzy - Znanieckiego 4, kl. III

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dniu 18.10.2016 r. (wtorek) w budynku przy ul. Znanieckiego 4, na klatce III w godzinach 09:00 – 18:00 odbędzie się wymiana wodomierzy. Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie dostępu do wodomierzy (tj. zdjęcie ekranów, zabudów itp.).

Czytaj więcej...

Zmiana firmy świadczącej usługę sprzątania

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 roku usługę sprzątania na Osiedlu „Nowa Ulga” świadczy:

Firma „CLEANER” Paweł Stefaniuk

Czytaj więcej...

Zakończenie remontu piwnic - Znanieckiego 4/4A

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma REMAX zakończyła prace polegające na remoncie piwnic w budynku przy ul. Znanieckiego 4/4A (piwnice po lewej stronie).

Czytaj więcej...

Odczyt wodomierzy - Znanieckiego 4B, 4C

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 22.06.2016 r. (środa) w godzinach: 17:00-19:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt wodomierzy - Znanieckiego 4D

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 23.06.2016 r. (czwartek) w godzinach: 18:00-20:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...